HUD Logo
រាយការណ៍អំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋាន
នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការិយាល័យលំនៅដ្ឋានសមរម្យ និងឱកាសស្មើភាព

សំណួរទី 1
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿជាក់ថានរណាម្នាក់រើសអើងអ្នក នរណាម្នាក់ដែលអ្នករស់នៅជាមួយ ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់រស់នៅជាមួយ?
សូមជ្រើសរើសយ៉ាងហោចណាស់ហេតុផលមួយ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសបានច្រើនជាងមួយហេតុផល។

សេចក្តីថ្លែងការបន្ទុក ច្បាប់កាត់បន្ថយការងារឯកសារ
បន្ទុកនៃការរាយការណ៍ជាសាធារណៈសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថជាមធ្យម 0.75 ម៉ោង រួមទាំងពេលវេលាសម្រាប់ពិនិត្យមើលការណែនាំឡើងវិញ ការស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ ការប្រមូលនិងរក្សាទិន្នន័យដែលត្រូវការ និងការបំពេញនិងពិនិត្យមើលការប្រមូលព័ត៌មាន។
ផ្ញើមតិទាក់ទងនឹងការប៉ាន់ប្រមាណបន្ទុកនេះ ឬទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃការប្រមូលព័ត៌មាននេះ រួមទាំងការផ្តល់ យោបល់ ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនេះ ទៅកាន់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ គម្រោងកាត់បន្ថយការងារឯកសារ ការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិក វ៉ាស៊ីនតោន DC 20410-3600។ នៅពេលផ្តល់មតិ សូមយោងទៅការអនុម័ត OMB លេខ 2529-0011។ HUD ប្រហែលជាមិនដឹកនាំ និងឧបត្ថម្ភទេ ហើយមនុស្សម្នាក់មិនតម្រូវឱ្យឆ្លើយតបនឹងការប្រមូលព័ត៌មានទេ លុះត្រាតែការប្រមូលបង្ហាញលេខ ត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ។
ការប្រមូលព័ត៌មាននេះគឺទាមទារសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពីបុគ្គល ឬអង្គភាពដែលមានបំណងដាក់ ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋានក្រោមច្បាប់លំនៅដ្ឋានសមរម្យឆ្នាំ 1968 ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម 42 U.S.C. � 3601 និងបន្តបន្ទាប់។ ព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ HUD នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ទាក់ទងបុគ្គលមិនសុខចិត្ត និងជូនដំណឹងដល់ចុងចោទ ដោយធ្វើការវាយតម្លៃដំបូងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអំណាច របស់ HUD ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់អំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋានខុសច្បាប់ និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក្យ បណ្តឹងរដ្ឋបាល។ គ្មានការធានានៃការសម្ងាត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មាននេះទេ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
កន្លែងដែលត្រូវផ្ញើ អ៊ីមែល ឬទូរសារទម្រង់បែបបទទាមទាររបស់អ្នក
ដាក់ស្នើតាមអ៊ីនធឺណិតតាមគេហទំព័រ www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint ឬផ្ញើទម្រង់ទាមទាររបស់អ្នក ទៅការិយាល័យតំបន់ FHEO ដែលបម្រើរដ្ឋ ឬទីតាំងដែលជាកន្លែងការរើសអើងបានកើតឡើង។ យើងនឹងពិនិត្យ មើលព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

FHEO តំបន់ 1 (ញូវអ៊ីងលែន)
CT, ME, MA, NH, RI, VT
ប្រៃសណីយ៍៖:
FHEO Region 1
Thomas P. O'Neill, Jr. Federal Building
10 Causeway St, Room 321
Boston, MA 02222
អ៊ីមែល៖ : ComplaintsOffice01@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (617) 994-8300 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 2 (NJ, NY, ការ៉ាប៊ីន)
NJ, NY, Puerto Rico, Virgin Islands
ប្រៃសណីយ៍៖
FHEO Region 2
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
Email: ComplaintsOffice02@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (212) 542-7519 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 3 (អាត្លង់ទិកកណ្តាល)
DE, DC, MD, PA, VA, WV
Mail:
FHEO Region 3
The Wanamaker Building
100 Penn Square East, 12th Floor
Philadelphia, PA 19107
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice03@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (215) 861-7646 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 4 (ភាគអាគ្នេយ៍)
AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN
Mail:
FHEO Region 4
Five Points Plaza
40 Marietta NW St., 16th Floor
Atlanta, GA 30303
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice04@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (404) 331-5140 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 5 (ផ្នែកខាងលើ ភាគខាងលិចកណ្តាល)
IL, IN, MI, MN, OH, WI
Mail:
FHEO Region 5
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Rm. 2202
Chicago, IL 60604
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice05@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (312) 913-8453 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 6 (ភាគខាងត្បូង/និរតី)
AR, LA, NM, OK, TX
Mail:
FHEO Region 6
307 W. 7th Street
Suite 1000
Fort Worth, TX 76102
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice06@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (817) 978-5900 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 7 (ផ្នែកខាងក្រោម ភាគខាងលិចកណ្តាល)
IA, KS, MO, NE
Mail:
FHEO Region 7
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200
Kansas City, KS 66101
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice07@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (913) 551-6958 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 8 (ភ្នំភាគខាងលិច)
CO, MT, ND, SD, UT, WY
Mail:
FHEO Region 8
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice08@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (303) 672-5437 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 9 (ភាគខាងលិច/ដែនដីកោះ)
AZ, American Samoa, CA, Guam, HI, NV
Mail:
FHEO Region 9
One Sansome St.
Suite 1200
San Francisco, CA 94104
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice09@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (415) 489-6524 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 10 (ភាគពាយ័ព្យ)
AK, ID, OR, WA
Mail:
FHEO Region 10
Seattle Federal Office Building
900 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice10@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (206) 220-5170 សម្រាប់ជំនួយ

តើអ្នកប្រាកដទេ?


Privacy Act Statement
HUD gathers information on employees, individuals applying for HUD programs, business partners, contractors and clients. The Privacy Act of 1974 established controls over what personal information is collected by the federal government and how it is used.
The Act grants rights to United States citizens and legal permanent residents. Under the Privacy Act you:

  •    Have the right to see records about yourself; and
  •    Can correct a record that is inaccurate, irrelevant, untimely, or incomplete.

សេចក្តីថ្លែងការបន្ទុក ច្បាប់កាត់បន្ថយការងារឯកសារ
      ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
លេខត្រួតពិនិត OMB៖ 2529-0011
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់៖ 12/31/2023
v2.16.0