HUD Logo
រាយការណ៍អំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋាន
នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការិយាល័យលំនៅដ្ឋានសមរម្យ និងឱកាសស្មើភាព

សំណួរទី 1
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿជាក់ថានរណាម្នាក់រើសអើងអ្នក នរណាម្នាក់ដែលអ្នករស់នៅជាមួយ ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់រស់នៅជាមួយ?
សូមជ្រើសរើសយ៉ាងហោចណាស់ហេតុផលមួយ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសបានច្រើនជាងមួយហេតុផល។

សេចក្តីថ្លែងការបន្ទុក ច្បាប់កាត់បន្ថយការងារឯកសារ
បន្ទុកនៃការរាយការណ៍ជាសាធារណៈសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថជាមធ្យម 0.75 ម៉ោង រួមទាំងពេលវេលាសម្រាប់ពិនិត្យមើលការណែនាំឡើងវិញ ការស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ ការប្រមូលនិងរក្សាទិន្នន័យដែលត្រូវការ និងការបំពេញនិងពិនិត្យមើលការប្រមូលព័ត៌មាន។
ផ្ញើមតិទាក់ទងនឹងការប៉ាន់ប្រមាណបន្ទុកនេះ ឬទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃការប្រមូលព័ត៌មាននេះ រួមទាំងការផ្តល់ យោបល់ ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនេះ ទៅកាន់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ គម្រោងកាត់បន្ថយការងារឯកសារ ការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិក វ៉ាស៊ីនតោន DC 20410-3600។ នៅពេលផ្តល់មតិ សូមយោងទៅការអនុម័ត OMB លេខ 2529-0011។ HUD ប្រហែលជាមិនដឹកនាំ និងឧបត្ថម្ភទេ ហើយមនុស្សម្នាក់មិនតម្រូវឱ្យឆ្លើយតបនឹងការប្រមូលព័ត៌មានទេ លុះត្រាតែការប្រមូលបង្ហាញលេខ ត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ។
ការប្រមូលព័ត៌មាននេះគឺទាមទារសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពីបុគ្គល ឬអង្គភាពដែលមានបំណងដាក់ ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋានក្រោមច្បាប់លំនៅដ្ឋានសមរម្យឆ្នាំ 1968 ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម 42 U.S.C. � 3601 និងបន្តបន្ទាប់។ ព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ HUD នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ទាក់ទងបុគ្គលមិនសុខចិត្ត និងជូនដំណឹងដល់ចុងចោទ ដោយធ្វើការវាយតម្លៃដំបូងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអំណាច របស់ HUD ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់អំពីការរើសអើងលំនៅដ្ឋានខុសច្បាប់ និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក្យ បណ្តឹងរដ្ឋបាល។ គ្មានការធានានៃការសម្ងាត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មាននេះទេ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
កន្លែងដែលត្រូវផ្ញើ អ៊ីមែល ឬទូរសារទម្រង់បែបបទទាមទាររបស់អ្នក
ដាក់ស្នើតាមអ៊ីនធឺណិតតាមគេហទំព័រ www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint ឬផ្ញើទម្រង់ទាមទាររបស់អ្នក ទៅការិយាល័យតំបន់ FHEO ដែលបម្រើរដ្ឋ ឬទីតាំងដែលជាកន្លែងការរើសអើងបានកើតឡើង។ យើងនឹងពិនិត្យ មើលព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

FHEO តំបន់ 1 (ញូវអ៊ីងលែន)
CT, ME, MA, NH, RI, VT
ប្រៃសណីយ៍៖:
FHEO Region 1
Thomas P. O'Neill, Jr. Federal Building
10 Causeway St, Room 321
Boston, MA 02222
អ៊ីមែល៖ : ComplaintsOffice01@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (617) 994-8300 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 2 (NJ, NY, ការ៉ាប៊ីន)
NJ, NY, Puerto Rico, Virgin Islands
ប្រៃសណីយ៍៖
FHEO Region 2
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
Email: ComplaintsOffice02@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (212) 542-7519 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 3 (អាត្លង់ទិកកណ្តាល)
DE, DC, MD, PA, VA, WV
Mail:
FHEO Region 3
The Wanamaker Building
100 Penn Square East, 12th Floor
Philadelphia, PA 19107
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice03@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (215) 861-7646 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 4 (ភាគអាគ្នេយ៍)
AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN
Mail:
FHEO Region 4
Five Points Plaza
40 Marietta NW St., 16th Floor
Atlanta, GA 30303
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice04@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (404) 331-5140 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 5 (ផ្នែកខាងលើ ភាគខាងលិចកណ្តាល)
IL, IN, MI, MN, OH, WI
Mail:
FHEO Region 5
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Rm. 2202
Chicago, IL 60604
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice05@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (312) 913-8453 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 6 (ភាគខាងត្បូង/និរតី)
AR, LA, NM, OK, TX
Mail:
FHEO Region 6
307 W. 7th Street
Suite 1000
Fort Worth, TX 76102
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice06@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (817) 978-5900 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 7 (ផ្នែកខាងក្រោម ភាគខាងលិចកណ្តាល)
IA, KS, MO, NE
Mail:
FHEO Region 7
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200
Kansas City, KS 66101
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice07@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (913) 551-6958 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 8 (ភ្នំភាគខាងលិច)
CO, MT, ND, SD, UT, WY
Mail:
FHEO Region 8
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice08@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (303) 672-5437 សម្រាប់ជំនួយ

FHEO តំបន់ 9 (ភាគខាងលិច/ដែនដីកោះ)
AZ, American Samoa, CA, Guam, HI, NV
Mail:
FHEO Region 9
One Sansome St.
Suite 1200
San Francisco, CA 94104
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice09@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (415) 489-6524 សម្រាប់ជំនួយ
FHEO តំបន់ 10 (ភាគពាយ័ព្យ)
AK, ID, OR, WA
Mail:
FHEO Region 10
Seattle Federal Office Building
900 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104
ប្រៃសណីយ៍៖ ComplaintsOffice10@hud.gov
ទូរសារ៖ ហៅ (206) 220-5170 សម្រាប់ជំនួយ

តើអ្នកប្រាកដទេ?សេចក្តីថ្លែងការបន្ទុក ច្បាប់កាត់បន្ថយការងារឯកសារ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
លេខត្រួតពិនិត OMB៖ 2529-0011
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់៖ 12/31/2023
v2.13.0