HUD Logo
Báo cáo Phân biệt đối xử về Nhà ở
Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ
Văn Phòng Nhà Ở Công Bằng và Cơ Hội Bình Đẳng

CÂU HỎI 1
Tại sao quý vị tin rằng ai đó đã phân biệt đối xử với quý vị, người mà quý vị sống cùng hoặc người mà quý vị muốn sống cùng?
Chọn ít nhất một lý do. Quý vị có thể chọn nhiều hơn một lí do.

Bản Kê Khai Gánh Nặng theo Đạo Luật Giảm Thiểu Thủ Tục Hành Chính
Ước tính trung bình cho gánh nặng báo cáo công khai đối với việc thu thập thông tin này là 0,75 giờ, bao gồm thời gian duyệt xét các hướng dẫn, tìm kiếm các nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết cũng như hoàn thành và duyệt xét việc thu thập thông tin.
Vui lòng gửi ý kiến đóng góp về bản ước tính gánh nặng này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của công tác thu thập thông tin này, bao gồm các đề xuất giảm gánh nặng, tới Reports Management Officer, Paperwork Reduction Project, the Office of Information Technology, US. Department of Housing and Urban Development, Washington, DC 20410-3600. Khi cung cấp ý kiến đóng góp, vui lòng tham khảo Số Phê Duyệt OMB 2529–0011. Nếu việc thu thập thông tin không xuất trình được số kiểm soát hợp lệ, HUD có thể không tiến hành và tài trợ và cá nhân cũng không bắt buộc phải phản hồi lại công tác thu thập.
Việc thu thập thông tin này là cần thiết để thu thập thông tin thích hợp từ những người hoặc thực thể muốn nộp đơn khiếu nại về tình trạng phân biệt đối xử về nhà ở theo Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng năm 1968 theo mục. 42 U.S.C. § 3601 đã sửa đổi và phần tiếp theo. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp cho HUD thông tin đầy đủ để liên lạc với những người bị hại và thông báo cho bị cáo; đưa ra những đánh giá ban đầu về thẩm quyền của HUD trong việc điều tra các cáo buộc phân biệt đối xử bất hợp pháp về nhà ở; và tiến hành điều tra khiếu nại hành chính. Công tác thu thập này không đảm bảo rằng thông tin được bảo mật.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nơi gửi thư, email hoặc fax mẫu đơn khiếu nại của quý vị
Gửi trực tuyến tại www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint hoặc gửi mẫu đơn khiếu nại của quý vị đến văn phòng FHEO của khu vực làm việc cho tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi xảy ra sự phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ duyệt xét thông tin của quý vị và liên lạc với quý vị trong thời gian sớm nhất.

FHEO Khu Vực 1 (New England)
CT, ME, MA, NH, RI, VT
Gửi thư tới:
FHEO Region 1
Thomas P. O'Neill, Jr. Federal Building
10 Causeway St, Room 321
Boston, MA 02222
Email: ComplaintsOffice01@hud.gov
Fax: Gọi số (617) 994-8300 để được hỗ trợ
FHEO Khu Vực 2 (NJ, NY, Caribbean)
NJ, NY, Puerto Rico, Virgin Islands
Gửi thư tới:
FHEO Region 2
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
Email: ComplaintsOffice02@hud.gov
Fax: Gọi số (212) 542-7519 để được hỗ trợ

FHEO Khu Vực 3 (Mid-Atlantic)
DE, DC, MD, PA, VA, WV
Gửi thư tới:
FHEO Region 3
The Wanamaker Building
100 Penn Square East, 12th Floor
Philadelphia, PA 19107
Email: ComplaintsOffice03@hud.gov
Fax: Gọi số (215) 861-7646 để được hỗ trợ
FHEO Khu Vực 4 (Southeast)
AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN
Gửi thư tới:
FHEO Region 4
Five Points Plaza
40 Marietta NW St., 16th Floor
Atlanta, GA 30303
Email: ComplaintsOffice04@hud.gov
Fax: Gọi số (404) 331-5140 để được hỗ trợ

FHEO Khu Vực 5 (Upper Midwest)
IL, IN, MI, MN, OH, WI
Gửi thư tới:
FHEO Region 5
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Rm. 2202
Chicago, IL 60604
Email: ComplaintsOffice05@hud.gov
Fax: Gọi số (312) 913-8453 để được hỗ trợ
FHEO Khu Vực 6 (South/Southwest)
AR, LA, NM, OK, TX
Gửi thư tới:
FHEO Region 6
307 W. 7th Street
Suite 1000
Fort Worth, TX 76102
Email: ComplaintsOffice06@hud.gov
Fax: Gọi số (817) 978-5900 để được hỗ trợ

FHEO Khu Vực 7 (Lower Midwest)
IA, KS, MO, NE
Gửi thư tới:
FHEO Region 7
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200
Kansas City, KS 66101
Email: ComplaintsOffice07@hud.gov
Fax: Gọi số (913) 551-6958 để được hỗ trợ
FHEO Khu Vực 8 (Mountain West)
CO, MT, ND, SD, UT, WY
Gửi thư tới:
FHEO Region 8
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202
Email: ComplaintsOffice08@hud.gov
Fax: Gọi số (303) 672-5437 để được hỗ trợ

FHEO Khu Vực 9 (West/Territory Islands)
AZ, American Samoa, CA, Guam, HI, NV
Gửi thư tới:
FHEO Region 9
One Sansome St.
Suite 1200
San Francisco, CA 94104
Email: ComplaintsOffice09@hud.gov
Fax: Gọi số (415) 489-6524 để được hỗ trợ
FHEO Khu Vực 10 (Northwest)
AK, ID, OR, WA
Gửi thư tới:
FHEO Region 10
Seattle Federal Office Building
900 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104
Email: ComplaintsOffice10@hud.gov
Fax: Gọi số (206) 220-5170 để được hỗ trợ

Quý vị có chắc không?


Privacy Act Statement
HUD gathers information on employees, individuals applying for HUD programs, business partners, contractors and clients. The Privacy Act of 1974 established controls over what personal information is collected by the federal government and how it is used.
The Act grants rights to United States citizens and legal permanent residents. Under the Privacy Act you:

  •    Have the right to see records about yourself; and
  •    Can correct a record that is inaccurate, irrelevant, untimely, or incomplete.

Bản Kê Khai Gánh Nặng theo Đạo Luật Giảm Thiểu Thủ Tục Hành Chính
      THÔNG TIN LIÊN LẠC
Số Kiểm soát OMB: 2529-0011
Ngày Hết hạn: 31/12/2023
v2.16.2